Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe na internetovej stránke www.pa3kgarden.sk. Prevádzkovateľom je Milan Trenčanský – PA3K Garden, so sídlom Dunajská 10, 949 11 Nitra, prevádzka Azalková 14, 949 01 Nitra, IČO: 48014371, IČ DPH: SK 1087194581, zapísaný na Obvodnom úrade v Nitre číslo živnostenského registra 403-17113, Email: info@pa3kgarden.sk, číslo účtu:SK9783300000002600920651, tel. č.: 0910 469 244.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt budík logoPrevádzková doba: Pondelok až Sobota od 8:00 do 18:00

 

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Ing. Milan Trenčanský mobil 0910 469 244

 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

                            Staničná 9, P.O. BOX 49A

                            950 50 Nitra 1

                            tel.:037/ 7720 001

                            e-mail: nr@soi.sk

 

Podmienky nákupu v internetovom obchode PA3K Garden

 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA POJMOV

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Milan Trenčanský - PA3K Garden, so sídlom na ulici Dunajská 10, 949 11 Nitra, prevádzka Azalková 14, 949 01 Nitra, IČO: 48014371, IČ DPH: SK 1087194581 (ďalej len predávajúci) a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.

 • Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná, alebo nezaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Pre účely zákona č.102 / 2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY         

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.pa3kgarden.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3 - 14 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e–mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

 

4. DODANIE TOVARU         

Tovar môžete odobrať nasledovným spôsobom.

 • Osobne na adrese prevádzkovateľa
 • Kuriérom, poštou

 

5. CENY PREPRAVNÉHO 

Ceny prepravného sú účtované nasledovne:

OSOBNÝ ODBER

 • osobný odber na adrese prevádzkovateľa, bez poplatkov

SLOVENSKO

 • Základná cena za dopravu kuriérom je stanovená pri každom výrobku individuálne v pravej časti obrazovky pod tlačidlom "poštovné a balné" a je naviazaná na hmotnosť zásielky alebo nutnosť prepraviť tovar na palete. Pri vkladaní výrobkov do košíka tak ako sa zvyšuje hmotnosť zásielky sa môže zvýšiť aj suma za prepravu, ktorej výšku sa dozviete v nákupnom košíku v časti "možnosti objednávky". Pri preprave kuriérom po Slovensku je doba doručenia do 48 hodín od vyskladnenia . Tovar ktorý je krehký a náchylný na poškodenie alebo tovar nad 50 kg posielame na palete 
 • cenník kuriéra: /cena zahŕňa prepravné, balné, poplatok za dobierku, palivový príplatok, mýtny príplatok/ /uvedené ceny sú s DPH/

 

preprava balíkom: do 1kg ......4,00 €  

                                    do 3kg ......5,00 €                                         .

                                    do 5kg ......5,50 €                                                                            

                                    do 10kg ....6,00 €                                         

                                    do 20kg ....7,00 €

                                    do 30kg ....8,00 €

                                    do 40kg ....10,00 €

                                    do 50kg ....12,00 € 

 

Doprava zdarma je pri objednaí tovaru nad 499 Eur.

 

6. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.  V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň aj ako dodací list.

 

7. REZERVÁCIA TOVARU 

 

V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY         Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kasse logo

Zákazník za tovar zaplatí na základe:

 • predfaktúry na náš účet
 • pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky.
 • v prípade odberu na odbernom mieste v hotovosti

 

9. NÁKUP BEZ RIZIKA 

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

10. ZÁRUČNÁ DOBA    

Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu. Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.

 

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu Pa3K Garden, Dunajská 10, 949 11 Nitra. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu Pa3K Garden, Dunajská 10, 949 11 Nitra . Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e – mail). Tovar odporúčame zasielať buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. 

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS , alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho spolu s dokladom reklamácie a to v zákonnej lehote.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

Formulár na uplatnenie reklamácie

 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 • Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

13. ZÁVEREČNE A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode Pa3K Garden" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014, zákona č.22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu,alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie , alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.